Povzetek raziskave o učinkovitosti AEQ programov – 2024